Josh Lake


Kunstner: Josh Lake
Tittel: Fabric
Nettsted: www.joshlake.no
Fotokreditt: Josh LakeJeg jobber mye med bilder og film, så jeg forsøkte å utfordre meg selv, med å skape noe som var en film eller bilde av dette prosjektet, uten å nødvendigvis bruke skjorten som et tredimensjonalt byggemateriale, men heller todimensjonalt. Denne prosessen sprang ut fra det å først være med på å dokumentere prosjektet. Jeg startet dette arbeidet gjennom å være med rundt omkring og ta bilder av prosessen når installasjonen på SALT ble demontert, og å se på andre arbeide. Da jeg var på sprettekafeen, hadde jeg med meg en håndholdt skanner, en slik man bruker for å skanne kvitteringer og lignende. Jeg hadde aldri brukt den på noe som ikke var flatt før, eller på klumpete og ujevnt underlag. Jeg var rett og slett nysgjerrig på å se om man kunne skape om noe fra 3D, det som er håndgripelig i forskjellige former og størrelser, til et flatt og utjevnet bilde. Jeg har brukt materialet i skjortene og prøvd å overføre estetikken, tekstilene i skjortene og det taktile, til et bilde. Det er egentlig en veldig enkel idé.  

Jeg visste ikke hva som kom til å fungere eller ikke med denne skanneren. Jeg har tidligere brukt den til å skanne teksturer som stein, marmor og mur, men det var egentlig mest for å leke på samme måte som med et annet kamera. Dette var første gang jeg brukte den på en mer kunstnerisk måte, ettersom jeg også forsøker å manipulere det som er der. Det er ikke en sann gjenspeiling av skjortene, det er en tolkning av dem. Denne skanneprosessen kom jeg på, fordi jeg har prøvd å bygge en skanner for å skanne mennesker i senger. Denne håndholdte skanneren var bare en del av research-arbeidet til dette. Mesteparten av det kunstneriske arbeidet jeg har gjort, handler om foto eller film, uten å nødvendigvis å bruke kamera. For meg handler det om prosessen, en idé. Jeg er ikke egentlig en sånn fotograf som vandrer rundt for å ta bilder av ting. Det er mer det at jeg liker å tenke på en idé, eller en sannhet, og så finne en prosess for å kommunisere den tanken best mulig.

Det første arbeidet jeg gjorde med dette utgangspunktet, var et studentarbeid, og metoden ga mersmak. Vi hadde en oppgave på universitet, kalt «Outdoors». Jeg ville se om jeg kunne finne en måte å vrenge innsiden av kroppen ut på, og prøve å dokumentere det. Jeg hadde en 35mm film, av den typen man brukte i gamle analoge kameraer og tok en ueksponert filmrute som jeg plasserte i en gjennomsiktig kapsel og svelget den. Noen dager etter ble kapselen bæsjet ut. Så ble overflaten av filmen undersøkt nøye under et mikroskop, og de skannede bildene ble forstørret. Rent teknisk sett var ikke dette å fotografere; det handlet mer om fotografi eller det å skape et bilde. Selve prosessen og å eksperimentere med mediet, er det som interesserer meg, heller enn det tradisjonelle kameraet. Jeg er ute etter det eksperimentelle, å finne noe ukjent å ta tak i. Det er som om jeg putter penger på en automat, men jeg er ikke helt sikker på hva automaten spytter ut. Jeg tenker det er den spenningen og spontaniteten, jeg alltid leter etter.--- -- -- -- ------ -- - - --- - - ---- --- 

English Translation

Artist: Josh Lake
Title: Fabric 
Website: www.joshlake.no
Photo Credit: Josh LakeI work a lot with images and film, so I was trying to challenge myself, to make something that was a film or an image about this project, not necessarily using the shirt as a building material for something 3D, but more something for 2D. The process came about from being almost a documentation of it, rather than making something else. I came into the project from just being around, taking photos of the process of dismantling the installation at SALT, and seeing others making stuff. At the unstiching café at the finissage, I brought the scanner, which is a handheld version of what you use to scan your receipts or whatever with, and I had never used it before on something that was not flat or on lumpy, bumpy stuff. I was just intrigued to see if you could make something 3D and tangible, of different shapes and sizes, into a flat ironed out image. I’ve been using the material of the shirts, trying to get the aesthetics and tactility of of the shirts, into a picture. It is a very simple idea.

With the scanner, I really didn’t know what would work and what would not work. I have used the scanner to scan textures like stone, marble, and walls, but that was just playing around with it as another kind of camera. I am using it like a camera really, but this was the first time I used it in a more artistic sense, because I am also trying to manipulate what is there. It is not a true reflection of the shirts; it is an interpretation of the shirts. This scanner process came to me, because I have been trying to build a scanner to scan people in bed. This handheld scanner was just a piece of research for that. Most of the work I have done artistically is about photography or film, while not necessarily using a camera. For me it is about the process, an idea. I am not really a photographer who wonders about taking pictures of stuff. It is more that I like to think of an idea, or a truth, or something, and then finding a process to best communicate that thought.

The first work I did in this area was back in university, which confirmed it was what I like doing. We had a brief at Uni, which was called ‘Outdoors’. I wanted to see if I could turn something inside – outside and try to record. Like if I could take my body and turn it inside out. I took some 35 mm film, the kind that was used in the old analog cameras. I took an unexposed slide, and put it into a transparent capsule, and then swallowed it, and a few days later, it was shit out. Then the surface of that film was examined closely under a microscope, then the scans of the film were enlarged. This wasn’t technically taking a photograph; it was more about photography or image-making. That’s more my interest, more the process and experimenting with the medium, rather than the traditional camera. To look for an experiment, like an unknown, part of it. It’s like I am putting money in the machine, but I am not really sure what will come out of that machine. That excitement and spontaneity is what I am always looking for.