Hilde Bruvold


Kunstner: Hilde Bruvold
Tittel : EnhjørningJeg ble mamma og alenemamma i en smell i 2009, mens jeg studerte keramikk på Kunsthøgskolen i Oslo. Etter studiene turte jeg ikke satse på kunsten. Det er dyrt å bo i Oslo med et lite barn. Jeg måtte jobbe med andre ting enn kunst, og fikk jobb på Fretex. Datteren min går nå på Steinerskolen, og hvert år får foreldre skapende oppgaver som bidrag til skolens market. Min datter hadde hangup på enhjørninger og det var da jeg begynte å produsere disse. Det var dette jeg ville ha skjorter til.

I enhjørningene kombinerer jeg flere skjorter sammen slik at nye farger og teksturer skapes. Man kan få mange enhjørninger av en skjorte. Vingene er laget av mesh. Hornet i panna er laget av andre tekstilrester som skinner litt. Jeg har klippet opp gamle bamser og en gammel jakke som har blitt til man. Alt er gjenbruk. Enhjørningene holder kanskje ikke så godt til lek, men kan fungere til pynt. Men, hvor lenge og hvor mye leker egentlig barn med lekene sine? Mitt inntrykk er at de ofte får nye leker som bare hoper seg opp i lekekassene. Mange av skjortene var veldig skjøre etter å ha hengt ute over lang tid. Bomull klarte seg ikke så godt som polyester. Litt å tenke på der i et miljøperspektiv.

For øyeblikket arbeider jeg i en butikk som Fretex ikke har prioritert visuelt på 30 år. En såkalt uslepen diamant. Der har jeg fått være med å bygge butikken opp fra scratch. Det er supergøy. For meg er måten butikkens rom blir presentert på viktigere enn å bare å jobbe i en butikk. Min utdannelse som kunstner gjør at jeg kan sette sammen ting og skape miljøer som andre ikke har tenkt på. Estetikken som skapes i rom har mye å si for hvordan mennesker føler seg og oppfører seg i rommet. Jeg har selv merket forskjell hos kundene, før og etter at jeg begynte å arbeide visuelt med butikken. Mennesker oppfører seg mye bedre i et vakkert rom. Man må jo bruke kreativiteten sin, hvis ikke er alt helt meningsløst! Jeg får mange idéer om ting man kan lage når jeg jobber på Fretex.

Mye av arbeidet der handler om å håndtere tekstiler, og jeg det har gjort at jeg har begynt å sy ganske mye. Med bakgrunn fra keramikk, jobber jeg først og fremst formbasert. Under koronatiden sydde jeg masse kosedyr, og syntes det var veldig gøy. Form er jo så gøy! Alt gjøres i gjenbruksmaterialer. Jeg har også tenkt på å bruke keramikk som gjenbruk i kunstprosjekter. Det er fint at man kan krysse over kunstfelt med forskjellige type prosjekter, og hele tiden tenke at man skaper noe på bakgrunn av at man er kunstner. 

Planen min var ikke å bli værende i butikken, men jeg er der fortsatt. Jeg skulle bare ha meg en jobb fram til datteren min ble litt større. Hele meg har jo bare lyst til å lage kunst. Min fremtidsplan er å lage kunst, men jeg må bare finne meg en lomme av tid. Jeg burde kanskje få meg en bedre betalt jobb men er ikke så mange typer arbeid som jeg ville trives i. Det er ikke så mange kreative arbeidsplasser. Jeg opplever et presset arbeidsmarked og det er vanskelig å få nye jobber som er relevante. En Mastergrad i kunst har ingenting å si i det kommersielle arbeidsmarkedet.

Jeg er nordfra, så fiskehjeller er en del av min kultur. Jeg synes det var så fint at de skjortene hang i hjellene på SALT, rett ved siden av børsen. Der hang hvitvasken deres!

--- - -- --- - - -- --- --- --- -- -- - ---

English Translation 

Artist: Hilde Bruvold
Title: Unicorn


I became a mother and single mother in one fell swoop, in 2013. I studied ceramics at the Oslo Academy of the Arts at the time. After my studies, I did not dare to focus on art. It is expensive to live in Oslo having a small child. I had to make money from other things than art, and got a job at Fretex, a second hand store. My daughter attends a Rudolf Steiner school, and every year parents get a creative task to do as a contribution to the school market. My daughter had a hangup on unicorns and that was when I started producing them. This is what I wanted shirts for.

In the unicorns, I combine several shirts together so that new colors and textures are created. You can make many unicorns from one shirt. The wings are made of mesh. The horn in the forehead is made of other shiny reused textiles. I have cut up old teddy bears and an old jacket that has become the mane. Everything is reused. The unicorns may be too fragile for play, but can serve as decoration. But then again, for how long and how much do children actually play with their toys? My impression is that children often get new toys, and they just pile up in their toy boxes. Many of the shirts were very fragile after hanging outdoors for a long time. Cotton did not maintain as well as polyester, which is food for thought, from an environmental perspective.

I am currently working in a store which Fretex has not prioritized visually for 30 years. A so-called rough diamond. I’ve got to help out redesigning the store from scratch. It’s super fun! For me, how the store’s space is presented, is more important than just working in a store. My education as an artist provides me with skills to combine elements and create environments that others would not think of. The aesthetics of a space influence how people feel and behave in the space.

I have noticed the difference in customers behavior, before and after I started the visual design of the store. People behave much more pleasant in beautiful spaces. You have to use your creativity, otherwise everything is completely meaningless!

I get a lot of ideas about things to make when I am at work at Fretex. Handling textiles is a major part of the job, and doing so made me start sewing quite a lot. Having a background in ceramics, I primarily work form-based. During the corona period, I sewed lots of stuffed toys, and had such fun doing it. Form is so much fun! Everything I make is from recycled materials. I have also thought about reusing ceramics in art projects. It’s nice to be able to cross over art fields in different projects, and constantly being creative on the basis of my artistic background. My plan was not to stay in the position at the store for long, but I’m still there. I was just going to have a steady job until my daughter got a little older. All of me just want to make art. My future plan is to make art, but I just have to find a space of time to do it. Maybe I should get a better paid job, but there are not many types of work that I would enjoy. There are not that many creative jobs.I find the job market rather strained for the time being, and it is hard to get a job that feels relevant. A Master’s degree in the arts means nothing in the commercial job market.

I’m from the northern part of Norway, so fish drying racks are part of my culture. I thought  those shirts hanging at the racks at SALT was excellent, right next to the Stock Exchange. There it was, their white laundry on display!